Monday, May 2, 2016

Advaita MakarandaH अद्वैतमकरन्दः Verse 2Verse 2
अहमस्मि सदा भामि कदाचिन्नाहमप्रियः ।
ब्रह्मैवाहमतः सिद्धं सच्चिदानन्दलक्षणम् ॥२॥
[पदच्छेदः]
अहम् 1/1 अस्मि I/1 सदा 0 भामि I/1 कदाचित् 0 0 अहम् 1/1 अप्रियः 1/1
ब्रह्म 1/1 एव 0 अहम् 1/1 अतः 0 सिद्धम् 1/1 सत्-चिदानन्द-लक्षणम् 1/1 ॥२॥
[अन्वयः]
अहम् 1/1 अस्मि I/1 (अहम् 1/1) सदा 0 भामि I/1 । अहम् 1/1 कदाचित् 0 0 अप्रियः 1/1
अतः 0 अहम् 1/1 सत्-चिदानन्द-लक्षणम् 1/1 ब्रह्म 1/1 एव 0 सिद्धम् 1/1 ॥२॥
I exist. I always shine. I am never un-beloved. Therefore, it is established that I am in the form of सच्चिदानन्द Brahman.

No comments:

Post a Comment