Wednesday, May 4, 2016

तुष्टुवांसःव्युत्पत्ति of तुष्टुवांसः

ष्टुञ् स्तुतौ (2U) to praise
स्तु        अनुबन्धलोपः, धात्वादेः षः सः।, निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपायः।
स्तु + लिट्                      3.2.115 परोक्षे लिट् ।, 3.2.105 छन्दसि लिट् ।
स्तु + वस्                       3.2.107 क्वसुश्च । ~ लिटः
स्तु + स्तु + वस्               6.1.8 लिटि धातोरनभ्यासस्य ।
तु + स्तु + वस्                 7.4.61 शर्पूर्वाः खयः ।
तु + ष् तु + वस्               8.3.59 आदेशप्रत्यययोः ।
तु + ष् टु + वस्               8.4.41 ष्टुना ष्टुः । ~ स्तोः
तुष्टुवस्                           1.2.46 कृत्तद्धितसमासाश्च । ~ प्रातिपदिकम्

तुष्टुवस् + जस्
तुष्टुव न् स् + अस्             7.1.70 उगिदचां सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ । ~ नुम्
तुष्टुवा न् स् + अस्                        6.4.10 सान्तमहतः संयोगान्तस्य । ~ नोपदधायाः दीर्घः सर्वनामस्थाने
तुष्टुवां स् + अस्               8.3.24 नश्चापदान्तस्य झलि । ~ मः अनुस्वारः
तुष्टुवांसः                         8.2.66 ससजुषो रुँ:।, 8.3.15 खरवसानयोर्विसर्जनीयः।
No comments:

Post a Comment